Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Mästerby Hembygdsförening.

Föreningen har under 2010 haft 215 medlemmar.Styrelsen har bestått av Tullan Kalström, ordf, Anders Olsson, vice ordf., Ann- Sofie Olofsson, kassör, Annika Broms, sekr, Leif Tofftén, Jörgen Lindström och Roland Karlsson, ledamöter.Suppleanter har Göran Löthberg och Ulf Sjögren varit.

 Styrelsen har under verksamhetsperioden haft sex protokollförda sammanträden, samt ett extra medlemsmöte.

 Styrelsen skickade en skrivelse till kyrkorådet i Mästerby församling i Klinte pastorat 2010 05 24 angående ombyggnad och renovering av Mästerby församlingshem med en önskan om att sockenmedlemmarna skulle inbjudas till ett diskussionsmöte. Ytterligare en skrivelse har skickats med kompletterande frågor. Sv ar från kyrkorådet har delgivits styrelsen.

 Styrelsen inbjöd till ett informations- och diskussionsmöte 9 februari i församlingshemmet, där föreningens olika aktivitetsgrupper och planer presenterades och diskuterades. Ett 25-tal medlemmar deltog i mötet.

 Ordförande deltog i Gotlands Hembygdsförbunds hembygdsträff i Väte, 24 februari där ett tiotal föreningar var representerade. Bl a höll Dan Carlsson ett föredrag om plundring i åkrarna av de gotländska fornlämningarna. Hembygdsförbundets styrelsemedlemmar är numera faddrar för olika hembygdsföreningar. Ulla Bäckström, Tofta är fadder för b l a Mästerby hembygdsförening.

 Årsmötet hölls den 7 mars och lockade 46 medlemmar. Efter förhandlingarna visade Rune Lindahl diabilder från Mästerby.

 Styrelsens ordförande och ytterligare en medlem från styrelsen deltog i Hembygdförbundets årsmöte i Vänge 11 april.

 Representanter från Mästerby Hembygdsförening deltog i mötet för bildandet av Vall-Hogrän-Mästerby fiber ekonomisk förening den 13 april 2010.

 En ansökan rörande projektet Hus med historia har inlämnats till Länsstyrelsen och Hembygdsförbundet. Ansökan rör underhåll av föreningens bulhus i änget.

 Fagningen i Mästerby änge sköttes i år av Lövstakooperativet som fagade under tre dagar. Även ett 15-tal av föreningens medlemmar räfsade och brände löv under gemytliga former torsdagen 29 april. 

 Valborg firades traditionsenligt i Stures och Ann-Sofie änge. Efter ett kort tal om gotlandsängets historia och vårsånger vid elden fortsatte den trevliga samvaron i församlingshemmet med smörgås och dricka.  Ett 60-tal personer deltog i församlingshemmet och fler ute vid elden.

 Den 16 maj företogs en uflykt med privata bilar till Stava gård och Hallfreda i Barlingbo.  17 personer från föreningen deltog på Stava gård där Patrik von Corswant engagerat berättade om verksamheten på gården. På vackra Hallfreda, dit ytterligare några medlemmar anslutit sig, fick vi efter föredragning om försöksodlingarna på gården god lunch på Hotell Hallfreda och visades de smakfulla rumsinredningarna där.

Hela 60 deltagare anslöt den 4 juni till mysig pubafton med underhållning av Lennart Walman och inmundigande av pizzabitar.

 En orkidévandring i änget med biologen Pelle Renglin  från Eskelhem arrangerades den 6 juni och lockade ett 10-talet personer.

Midsommaraftonen firades som vanligt i änget med dans kring midsommarstång till musik av delar av Sudrets Spelmanslag, lotterier, gutniska lekar, glass och medhavda kaffekorgar.Skaran av deltagare i midsommarfirandet växer.

Grillfesten drog 125 personer till Stures och Ann-Sofie maskinhall. Tipspromenad, god mat och dryck, allsång, lotterier, kaffe, kaka och dans gjorde kvällen till en mycket lyckad tillställning. I år hade vi anlitat musikerna Conny och Anders som spelade till dansen.

Slåttern i Mästerby änge utfördes som vanligt delvis med slåtterbalkarna och den 25 juli samlades föreningens medlemmar med liar och räfsor för att slutföra slåttern.  Festkommittén bjöd på dricka, kaffe och gott kaffebröd. Under arbetet och kaffepausen bjöds vi på underhållning av gruppen Stäur u Sma som spelade durspel och sjöng. Räfsor och liar svingades livligt och glatt i takt med musiken.

Den 26 november var det dags för Pubafton igen. Pizzaservering, kaffe och dricka och mycket uppskattad sång och prat av sudergutarna Dan och Kjell hade lockat 48 deltagare.

Studiekommittén arrangerade under medeltidsveckan aktiviteter i Mästerby änge med uppskattad hästkavalkad, ponnyridning, visning av rustningar, pilbågsskytte, marknad, försäljning av grillat vildsvinskött, smörgåsar och dricka. Ett 150-tal personer besökte i år medeltidsaktiviteterna i änget. Under förmiddagen hölls en föreläsning med bilder om Mästerby 1361 i församlingshemmet som följdes av en visning av slagfältet.

Projektgruppen Mästerby 1361 har fortsatt sina slagfältsarkeologiska undersökningar under en septembervecka. Nya intressanta fynd har detekterats och grävts fram och flera av föreningens medlemmar har deltagit i sökandet. Projektgruppen hade som vanligt inbjudit till informations- och demonstrationskväll under veckan ute i fält där arkeologer och andra deltagare visade hur arbetet med undersökningarna går till.

Sojdegruppen har haft sex sammankomster, därav tre besök hos befintliga sojden i olika socknar. Ett nyttjanderättsavtal har skrivits med ägaren till Boleks 1:5 i Ajmunds med anledning av anläggande av en sojde på ägarens mark. Skrivelsen har skickats till Lantmäteriet i Norrtälje.

Dokumentationsgruppen har fortsatt intervjuandet med äldre mästerbybor. Några av de intervjuade har åkt runt med de intervjuande i socknen och berättat. Ett antal äldre fotografier har blivit inskannade och en del av dessa kan ses på föreningens hemsida.

 Vi i styrelsen vill framföra ett stort tack till de olika kommittéerna för allt arbete under året och vill också tacka alla medlemmar som på olika sätt deltagit i föreningens aktiviteter.

 Mästerby 2011 03 06 

Tullan Kalström                  Anders Olsson                    Ann-Sofie Olofsson

Ordförande                         vice ordförande                  kassör

Annika Broms                     Jörgen Lindström                Leif Tofftén                         Roland Karlsson

Sekreterare                         styrelseledamot                  styrelseledamot                  styrelseledamot

Annonser