Verksamhetsberättelse 2009

Föreningen har under 2009 haft 215 medlemmar.
Styrelsen har bestått av Tullan Kalström, ordf, Anders Olsson, vice ordf., Ann- Sofie Olofsson,
kassör, Annika Broms,sekr., Leif Tofftén, Jörgen Lindström och Roland Karlsson, ledamöter.
Suppleanter har Ann Nilsson och Ulf Sjögren varit.
Styrelsen har under verksamhetsperioden haft sex protokollförda sammanträden, samt ett extra medlemsmöte.
Styrelsen har under året sökt tillstånd från Egendomsnämnden i Visby Stift med om att anlägga en sojde på kyrkans mark. Tillstånd har beviljats att anlägga en sojde på Mästerby annex 1:1 efter att även Länsstyrelsen varit inkopplad och ställt sig positiva.
Styrelsen har också ansökt om tillstånd att anlägga en boulebana på tomten bakom församlingshemmet.

Styrelsens ordförande och en medlem från föreningen deltog i Hembygdförbundets årsmöte i Rute den 8 mars 2009

Fagningen i Mästerby änge inleddes med en kvällsaktivitet då föreningens medlemmar deltog under gemytliga former. Sedan sköttes även i år resten av fagningen av kooperativet Suderviljan från Klintehamn.

Valborg firades traditionsenligt tillsammans med Mästerby LRF i Stures och Ann-Sofie änge. Efter diktläsning av Vera Sollerman och vårsånger vid elden fortsatte den trevliga samvaron i församlingshemmet med smörgås och dricka. Ett 60-tal personer deltog i församlingshemmet och fler ute vid elden.

Slåttern i Mästerby änge utfördes som vanligt med slåtterbalkarna och den 18 juli samlades föreningens medlemmar med liar och räfsor för att slutföra slåttern. Festkommittén bjöd på dricka, kaffe och gott kaffebröd. Under kaffet i änget informerade Inga-Lena Östbrant om utbredningen av almsjukan och vilka åtgärder som är lämpliga för att förhindra spridningen.

Midsommaraftonen firades som vanligt i änget med dans kring midsommarstång till musik av delar av Sudrets Spelmanslag, lotterier, gutniska lekar, glass och medhavda kaffekorgar.

Grillfesten hölls som vanligt i Stures och Ann-Sofie maskinhall. Tipspromenad, god mat och dryck, allsång, lotterier, kaffe, kaka och dans gjorde kvällen till en mycket lyckad tillställning.

Den 11 augusti var det Mästerby och Vätes tur att fajtas i Radio Gotlands program 101% sommar. Hembygdsföreningen hade kontaktas för att mobilisera deltagare. Programmet sändes från Väte Idrottsförenings änge och efter olika intervjuinslag, varpatävling, som Mästerby vann, frågesport och sockenrop konstaterades att Väte den här gången vunnit fajten.

Den 12 september anordnade Hembygdsföreningen tillsammans med Röda Korset en överraskningsfest för Solveig Gunnarsson med anledning av hennes födelsedag. Ca 40 personer deltog under mycket gemytliga former.

Projektgruppen Mästerby 1361 har fortsatt sina slagfältsarkeologiska undersökningar under en septembervecka. Nya intressanta fynd har detekterats och grävts fram och flera av föreningens medlemmar har deltagit i sökandet. Projektgruppen hade som vanligt inbjudit till informations- och demonstrationskväll under veckan, denna gång ute i fält.

Studiekommittén arrangerade under medeltidsveckan aktiviteter i Mästerby änge med uppskattad hästkavalkad, ponnyridning, visning av rustningar, pilbågsskytte, marknad, försäljning av grillat vildsvinskött, smörgåsar och dricka. Ett 100-tal personer besökte i år medeltidsaktiviteterna i änget. Under förmiddagen hölls en föreläsning om Mästerby 1361 som följdes av en guidning över området.
Studiekommittén har också i samarbete med länsstyrelsen börjat skriva på några förslag till informationsskyltar om historiskt intressanta platser i Mästerby. Några i studiekommittén har börjat med att intervjua äldre mästerbybor om livet förr i Mästerby.

Pubafton har hållits vid två tillfällen, i samband med Valborgsfirandet och i oktober med pizzaservering och trubadursång och ett stort antal glada deltagare fyllde församlingshemmet till bredden.

Under det extra medlemsmötet i februari 2010 deltog ca 25 personer. Mötet handlade om information och diskussion kring några projekt som är på gång: sojdeprojektet, anläggande av boulabanor, dokumentationsprojektet samt sockenutvecklingsarbetet.

Ordförande har deltagit på hembygdsträff i Väte 24 februari 2010.

Vi i styrelsen vill framföra ett stort tack till de olika kommittéerna för allt arbete under året och vill också tacka alla medlemmar som på olika sätt deltagit i föreningens aktiviteter

Mästerby 2010 03 07

Tullan Kalström, ordförande, Anders Olsson, vice ordförande,         Ann-Sofie Olofsson, kassör, Annika Broms, sekreterare,
Jörgen Lindström, Leif Tofftén och Roland Karlsson, styrelseledamöter

Annonser