Mästerby Mästerby.

Vid församlingshemmet. ca 80 m söder om Mästerby kyrka

 

DSC_0757I Mästerby församlingshems gamla ladugård har Mästerby hembygdsförening, under våren och sommaren 2012, inrett ett litet museum.  Invigningen skedde den 9 augusti samma år och Gotlands hembygdsförbunds ordförande, Jerker Enekvist, avtäckte namnskylten och invigningstalade.

I museet finns en slagfältsarkeologisk utställning som visar vad som hände på Fjäle myr i Mästerby år 1361. Valdemar Atterdag med sina ca 2000 välutrustade och erfarna legosoldater övermannade då den illa utrustade gotländska bondeskaran som samlats för att försvara fosterön från inkräktarna.

Berättelserna och legenderna kring denna händelse har alltid engagerat människorna i Mästerby och lösfynd, tex rondelldolkar och armbortspilspetsar har genom åren hittats på åkrarna. Det finns uppgifter om upphittade ringbrynjor under 1700- talet och 1800-talet men dessa fynd har tyvärr förkommit. Ingen har egentligen riktigt kunnat beskriva och bevisa vad som egentligen hände de där julidagarna anno 1361.

Lyckad slagfältsarkeologi.                                                                                                                            Arkeolog Maria Lingström, bördig från Mästerby, är uppvuxen med dessa berättelser ständigt i åtanke. Hon startade 2006 tillsammans med slagfältsarkeologiska teamet vid Riksantikvarieämbetet en undersökning av området mellan Ajmunds bro och minneskorset vid Grens. Den forna Fjäle myr löpte i sydväst-nordostlig riktning och området är ca 7 km² stort. Arbetet beskrevs till en början som att det inte bara var som att söka en nål i en höstack utan det gällde även att hitta själva höstacken, alltså slagfältet. En vecka i september varje höst sedan dess och även vissa år några dagar på våren, har tre – fyra arkeologer tillsammans med amatörer från hembygdsföreningen gått på fälten med detektoreroch sökt efter järnföremål, som skulle kunna härstamma från slaget i Mästerby 1361.

Snart fick man lön för mödan. Redan de första åren hade ett antal fynd lokaliserats i form av en parerstång, några armborstpilspetsar, järnspetsar till stridsklubbor, stridsknivar, en lansspets, delar av rustningar i form av lameller, söljor och beslag samt några ring- brynjefragment. Även några små järnkulor återfanns, vilket medförde diskussion om huruvida man verkligen hade använt handeldvapen under den här tiden.

Under de sju år som gruppen genomfört undersökningarna har ca tvåhundra fynd gjorts. Noteras kan att bl a ett stort antal armborstpilspetsar har hittats ( se ovan ). De flesta fynden har lokaliserats till den centrala delen av området, men slagfältsfynd som visar på närstrider återfinns längs med hela området till Grens medeltida gård, den plats där Grenskorset minner om den tragiska händelsen.

SkäktorHöst2008_1

Detta hände.                                                                                                                                             Nu anser vi att vi med hjälp av fyndplatserna kan visa på vad som egentligen hände…  Atterdags trupp, bestående av krigsvana legosoldater, utrustad med den tidens modernaste vapen och kroppspansar, var på väg mot Visby men blev troligen hejdad vid Ajmunds bro, Gotlands nyckel, av gutarna från de mellersta och södra settingarna. Den danska hären tvingades då göra en kringgående rörelse och upptäckte längre österut ett smalt parti, där en övergång kunde ske på Fjäle myr då myren var ovanligt torr på grund av den varma och torra sommaren.  Gutarna hade samlats på andra sidan myren och försökte stoppa den fientliga framfarten med stångvapen, svärd, enklare yxor, stridsknivar, men också troligen hade distansvapen i form av armborst och pilbågar.  Men den professionella danska hären, som även medförde ett antal stridshästar, övermannade efter häftig strid de stridsovana gutarna och Atterdag kunde nu fortsätta mot Visby och där skörda nya segrar utanför ringmuren.

Gotland hade drabbats av en oerhörd katastrof och vi får försöka sätta oss in i följderna: de gråtande kvinnorna och barnen, plundringen av landsbygden, den ekonomiska nedgången när så många av den arbetsföra manliga befolkningen hade slaktats.

 Battle of Wisby                                                                                                                                        

Tidigt på våren 2011 blev hembygdsföreningen i Mästerby kontaktad av Medeltidsveckans ledning angående ett kommande evenemang: Battle of Wisby 1361. Ett stort antal entusiaster som brinner för att organisera reenactments, återskapande av historiska slag, väntades till Gotland under medeltidsveckan. Och Battle of Wisbygruppen ville absolut även återskapa  slaget i Mästerby, en händelse som man ju väl kände till. Sagt och gjort, projektledarna från Battle of Wisby kom till Gotland och Mästerby några gånger tidigt på våren och vi började planera för var scenplatsen för slaget skulle förläggas. Det skulle komma ett stort antal slagskämpar från hela Europa, kanske även från USA och nu gällde det att organisera det hela praktiskt och ekonomiskt. Mästerby hembygdsförening satte igång med att ansöka om ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen för att kunna genomföra projektet. Detta beviljades med villkoret att hembydsföreningen även använde stödet till att väcka intresse i socknen för t e x historisk fotspårsturism och på olika sätt arbetade för att utveckla besöksnäringen.

Den 11 augusti 2011 genomfördes ett dramatiskt återskapande av slaget I Mästerby med ca 250 kämpar från nio europeiska länder, förstärkta av ett antal beridna mästerbybor, inför minst 2000 åskådare i Mästerby Prästänge.

Närkamp

Mästerby besökscentrum

Under förberedelserna av slaget i Mästerby och i samklang med villkoren från Länsstyrelsen hade en idé om att etablera ett besökscentrum i Mästerby väckts. En besöksplats som skulle kunna locka turister och bofasta , skolklasser och föreningar att ta del av de unika spåren från Valdemar Atterdags härjningar i Mästerby, som slagfältsarkeologin hade uppdagat. Kontakt togs med Klinte kyrkliga samfällighet om att få hyra en lokal i kyrkans gamla ladugård och arbetet med att reparera och utrusta lokalen påbörjades under våren. Invigningen skedde alltså den 9 augusti, samma dag som föreningen organiserat sin årliga medeltidsdag i änget.

I  Mästerby Museum visas information om och fynd från de slagfältsarkeologiska undersökningarna på Fjäle myr och där kan man även kan få se häftiga scener från  filmen inspelad under slaget i Mästerby. I framtiden blir det naturligtvis möjlighet att utveckla museet och att byta ut eller komplettera den nuvarande utställningen med nya fynd från undersökningarna på Fjäle myr och med annat intressant material. Nya teorier och resultat från den årliga undersökningsveckan framkommer ständigt. Septemberveckan år 2012 då fem engelsmän deltog: tre arkeologer från universitetet i York och två tv-filmare, innebar nya uppseendeväckande aspekter på vad marken runt Grenskorset och vad själva ringkorset kan dölja. Marken runt korset undersöktes med en markradarutrustning och den delvis bortvittrade inskriptionen på korset fotograferades med släpljus i kvällsmörkret. De engelska deltagare kommer under hösten att analysera bilderna från korset samt resultaten från markradarundersökningen.

Kontakten med experterna från England har styrkts oss i vår övertygelse om att spåren av händelserna på Fjäle myr i Mästerby 1361 är unika och viktiga för historiebeskrivningen och det har övertygat oss om att våra undersökningar måste fortgå.  Kanske man dock bör ställa frågan om vi lärt oss något av de historiska krigen, om vi blivit klokare idag?

Hur som helst förväntas resultaten från undersökningarna borga för att det lilla museet i framtiden kommer att innehålla många sensationella nyheter.

Fynd från undersökningarna på Fjäle myr finns även utställda i Medeltidsutställningen på Gotlands Museum i Visby.

I det lilla museet i Mästerby finns också möjlighet att köpa hantverk och livsmedel från socknen. Museet kommer att hållas öppet under sommarsäsongen. Övrig tid kan man beställa visning genom att kontakta Mästerby hembygdsförening.

Text Tullan Kalström, ordförande Mästerby hembygdsförening.

Källor: Rapporter från Riksantikvarieämbetets dokumentation, Maria Lingström. www.masterby1361.se        www.masterbyhembygdsforening.wordpress.com

Annonser