Protokoll

Protokoll från årsmöte i Mästerby hembygdsförening

2010-03-07

Närvarande: 46 medlemmar

§1          Mötet öppnades av Tullan Kalström

§2          Till ordförande för mötet valdes Tullan Kalström

§3          Till sekreterare för mötet valdes Annika Broms

§4          Kallelse till årsmötet skickades ut två veckor i förväg. Mötet är därmed stadgeenligt utlyst.

§5          Till protokolljusterare valdes Sture Olofsson och Allan Lingström.

§6          Tullan läste upp styrelsens verksamhetsberättelse. Framfördes att det som hör till år 2010 bör flyttas till nästa års verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§7          Ann-Sofie Olofsson föredrog styrelsens ekononiska redovisning, balansrapport och en ekonomirapport uppdelad per aktivitet.

§8          Mats Granwald redogjorde för revisionsberättelsen.

§9          Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§10        Till ordförande för ett år omvaldes Tullan Kalström.

§11        Till styrelseledamöter på två år omvaldes Anders Olsson, Jörgen Lindström och Leif Tofftén.

§12        Till styrelsesuppleant på två år valdes Göran Lötberg.

§13        Till revisor omvaldes Mats Granwald och nyvaldes Petra Gillerfors.

§14        Till revisorsuppleant omvaldes Håkan Olofsson och nyvaldes Anders Ahlin.

§15        Styrelsen får i uppdrag att inom sig utse två ombud och två ersättare till Gotlands hembygdsförbunds årsmöte.

§16        Till festkommitté omvaldes Solveig Gunnarsson (sammankallande), Madeleine Bonnevier, Magnus Nilsson, Tullan Kalström, Lennart Magnusson, Britt-Marie Jakobsson, Sven Jakobsson, Thorbjörn Möllerström, samt nyvaldes Jörgen Lund och Ola Skarpsvärd.

              Fler intresserade efterlystes, alla som vill vara med uppmanades att anmäla det till Solveig Gunnarsson.

              Till studiekommitté omvaldes Allan Lingström (sammankallande), Thorbjörn Möllerström, Kjell Pettersson och Tullan Kalström.

              Till Ängskommitté omvaldes Ulf Sjögren (sammankallande), Mats Granwald och Håkan Olofsson.

§17        Till valberedning omvaldes Sussanne Gunnarsson, Frode Falkenhaug och Lennart Magnusson.

§18        Årsavgiften för år 2011 fastställdes till nuvarande, dvs. 100 kr per familj och 50 kr för enskild.Därpå följde en diskussion om vad som är en familj. Mötet beslutade att som familj räknas de som är skrivna på samma adress, och att utflyttade barn över 18 år måste betala egen medlemsavgift. Detta är ingen förändring mot förut, enbart ett förtydligande.

§18        Tullan föredrog verksamhetsplanen.

§19        Inga övriga frågor.

§20        Mötet avslutades.

Annonser