Årsmötesprotokll 2014

Protokoll från årsmöte i Mästerby hembygdsförening.

2014-03-09.

       Närvarande: 26 medlemmar.

 §1     Mötets öppnande.                                                                                                Tullan Kalström öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna.

 §2     Val av ordförande för mötet                                                                                 Till ordförande för mötet valdes Tullan Kalström.

 §3     Val av sekreterare för mötet.                                                                               Till sekreterare för mötet valdes Göran Löthberg.

§4     Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare.                                Allan Lingström och Gunilla Falkenhaug valdes.

 §5     Fastställande av röstlängd.                                                                   Röstlängden fastställdes.

 §6     Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.                                                Årsmötet är stadgeenligt utlyst.

 §7     Fastställande av dagordning.                                                            Dagordningen godkändes.

 §8     Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser.                                                                                          Tullan föredrog verksamhetsberättelsen och illustrerade med bilder. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 §9     Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2013.                          Björn Broman föredrog styrelsens ekonomiska redovisning.

 §10   Föredragning av revisionsberättelsen.                                                      Mats Granwald föredrog revisionsberättelsen.

 §11   Fastställande av resultat och balansräkning.                                    Resultat och balansräkning godkändes.

 §12   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.                                                Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 §13   Val av ordförande på ett år.                                                                           Tullan Kalström omvaldes.

 §14   Val av styrelseledamöter på två år.                                                           Björn Broman, Lars Tofftén och Anders Olsson omvaldes.

 §15   Val av styrelsesuppleanter.                                                                                Viktoria Jonsson omvaldes, övrig post vakant.

 §16   Val av två revisorer på ett år.                                                                         Mats Granwald och Petra Gillerfors omvaldes.

 §17   Val av revisorsuppleanter på ett år.                                                       Anders Ahlin och Håkan Olofsson omvaldes.

 §18   Val av ombud och ersättare till Gotlands hembygdsförbunds årsmöte.                                                                                                                       Styrelsen får i uppdrag att utse ombud.

 §19   Val av kommittéer                                                                                                 Till festkommittén omvaldes Kent Höglund och Irene Westerlund (sammankallande) Emil Nilsson, Ralf Hoas, Jörgen Lund, Mats Granwald, Mikael Landstedt Cecilia  Ahnlund. Samt nyvaldes Annbritt Olsson och Claes och Viktoria Jonsson.

Till studiekommittén omvaldes Allan Lingström (sammankallande), Kjell Pettersson,  Tullan Kalström och Ralf Hoas.

  Till ängskommittén omvaldes Ulf Sjögren (sammankallande) Mats Granwald       och Håkan Olofsson.

 §20   Val av tre ledamöter till valberedningen.                                           Kerstin Sjögren (sammankallande) omvaldes. Anders Ahlin nyvaldes. Den tredje platsen  vakant.

 §21   Fastställande av årsavgiften för 2015.                                              Årsavgiften fastställdes till nuvarande, dvs 100 kr per familj och 50 kr för enskild. Endast  barn under 18 år ingår i familjemedlemsavgiften. Samtliga personer som betalar in avgiften uppmanas skriva respektive namn, detta för att underlätta för kassören.

 §22   Behandling av inlämnade motioner.                                                            Inga motioner inlämnade.

§23   Behandling av styrelsens förslag. (översyn stadgarna)                                 De nya stadgeändringarna godkändes av årsmötet.

 §24   Anmälan av verksamhetsplan för år 2014-2015.                                   Tullan Kalström föredrog verksamhetsplanen, som godkändes.

 §25   Övriga ärenden.                                                                                                  Den nya tavlan av Lars Johnsson som tilldelats Mästerbys Hembygsförening för god ängsvård visades upp. Förslag finns på att den och de övriga tavlorna samt räfsan skulle kunna hängas upp på lämplig vägg i besökcentrum under sommarsäsongen.

Kerstin Sjögren har förslag på att anlägga en lekplats i anslutning till boulebanan, samt  att plantera mer växtlighet.

 Informationsblad och en årlig träff till nyinflyttade och sommargotlänningar, om lite  information vad som sker och händer i Mästerby diskuterades.

 §26   Mötets avslutande.                                                                                       Madeleine Bonnevier och Magnus Nilsson avtackades med blommor för deras jobb i  festkommittén.

Mats Granwald tackades med svärd och kedja till motorsågen för sitt arbete i änget, nu   senast med omkullfallna träd

 Efter förhandlingarna visades en 30 år gammal videoupptagning från Mästerbytinget 1984. Filmen handlade bl a om när en budkavle överlämnades från Tofta Hembygdsförening till Mästerby Hembygdsförening och när Mästerby Hembygdsförening överlämnade budkavlen, transporterad till Träkumla Hembygdsförening med helikopter.

 Därefter serverades smörgåstårta, dricka och kaffe med kaka.     

Tullan förevisade hur man gör för att logga in på bygdeband, och vidare hur man söker vidare för att finna information och bilder om Mästerby.

 Göran Löthberg                             Allan Lingström                           Gunilla Falkenhaug.

sekreterare                                           justerare                                             justerare

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s