Årsmötesprotokoll 2012

Protokoll från årsmöte i Mästerby hembygdsförening 2012-03-04

Närvarande: 34 medlemmar

 §1        Mötets öppnande                                                                                                        Tullan Kalström öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna.

§2        Val av ordförende för mötet.                                                                                        Till ordförande för mötet valdes Tullan Kalström.

 §3        Val av sekreterare för mötet.                                                                                    Till sekreterare för mötet valdes Göran Löthberg.

 §4        Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.                                                               Årsmötet är stadgeenligt utlyst.

 §5        Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.                                  Torbjörn Möllerström och Lennart Magnusson valdes.

  §6       Föredragning av styrelsen och kommittéernas  verksamhetsberättelser.                                                                                                       Tullan föredrog verksamhetsberättelserna och illustrerade med bilder. Berättelserna godkändes och lades till handlingarna.   

 §7        Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2011.                                           Ann-Sofie Olofsson föredrog styrelsens ekonomiska redovisning.

 §8        Föredragning av revisionsberättelsen                                                                  Mats Granwald föredrog revisionsberättelsen.

 §9        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.                                                              Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 §10      Val av ordförande på ett år.                                                                                     Tullan Kalström omvaldes.

 §11      Val av styrelseledamöter på två år.                                                                Anders Olsson omvaldes. Lars Tofftén och Björn Broman nyvaldes.

 §12      Val av styrelsesuppleant på två år.                                                              Victoria Johansson har ett år kvar, övrig post vakant.

 §13      Val av revisorer på ett år.                                                                            Mats Granwald och Petra Gillerfors omvaldes.

 §14      Val av revisorsuppleanter på ett år.                                                              Håkan Olofsson och Anders Ahlin omvaldes.

 §15      Val av två ombud och två ersättare till Gotlands hembygdsförbunds årsmöte.                                                                                                                              Styrelsen fick i uppdrag att utse ombud.

§16      Val av kommittéer.                                                                                                       Till festkommittén omvaldes Madeleine Bonnevier, Magnus Nilsson, Tullan Kalström, Lennart Magnusson, Ralf Hoas, Jörgen Lund,  Emil Nilsson. Samt nyvaldes Fredrik och Sabine Tofftén, Sanna Svensson och Morgan Ingmansson.

 Till studiekommitté omvaldes Allan Lingström (sammankallande), Kjell Pettersson och Tullan Kalström. Samt nyvaldes: Ralf Hoas.

 Till ängskommitté omvaldes Ulf Sjögren (sammankallande), Mats Granwald och Håkan Olofsson.

 §17      Val av tre ledamöter till valberedning.                                                                  Frode Falkenhaug (sammankallande) och Lennart Magnusson omvaldes, samt Sture Olofsson nyvaldes.

 §18      Frågor från årsmötet 2011.                                                                                      Förslag från styrelsen. Arvode till styrelsen utgår ej.                                                               Beslöts enligt styrelsens förslag.

§19      Fastställande av årsavgiften för år 2013.                                                           Årsavgiften fastställdes till nuvarande, dvs. 100 kr per familj och 50 kr för enskild. Endast barn under 18 år ingår i familjemedlemsavgiften.

 §20      Fastställande av verksamhetsplan för år 2012.                                                Tullan Kalström föredrog verksamhetsplanen och illustrerade med bilder. Planen godkändes.

 §21      Övriga frågor

  • Styrelsen fick i uppdrag att göra en översyn över stadgarna.
  • I vår sätter vi fart på boulespelandet. Ett förslag på utmaning byvis/gårdsvis är under utarbetande.

 §22      Mötets avslutning.                                                                                                     Solveig Gunnarsson, Torbjörn Möllerström, Sven och Britt-Marie Jacobsson avtackades med blombuketter. För lång och trogen tjänst i festkommittén fick Torbjörn med familj även en blomurna och Solveig ett par vandringsstavar. Leif Tofftén och Jörgen Lindström avtackades också men var tyvärr inte närvarande.

Efter mötet serverades smörgåstårta, dricka och kaffe med kaka.

Sedan visade Mats Ahlby filmen som han spelat in och redigerat om återskapandet av slaget 1361 i Mästerby änge

 Göran Löthberg                                 Torbjörn Möllerström                       Lennart Magnusson

   sekreterare                                         justerare                                             justerare

Annonser