Årsmötesprotokoll 2016

Protokoll från årsmöte i Mästerby hembygdsförening 2016-03-22.

                   

Närvarande: 31 medlemmar.

1 Mötets öppnande.                                                                                                                                Tullan Kalström öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna.

2 Val av ordförande på mötet.                                                                                                                      Till ordförande för mötet valdes Tullan Kalström.

3 Val av sekreterare för mötet.                                                                                                                  Till sekreterare för mötet valdes Göran Löthberg.

4 Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare.                                                                          Marianne Möllerström och Lennart Magnusson valdes.

 5 Fastställande av röslängd.                                                                                                    Röstlängden fastställdes.

6 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.                                                                               Årsmötet är stadgeenligt utlyst.

7 Fastställande av dagordning.                                                                                       Dagordningen godkändes.

8 Föredragning av styrelsen och kommittéernas verksamhetsberättelser.                        Tullan föredrog verksamhetsberättelsen och illustrerade med bilder                      Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

9 Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2015.                                                              Björn Broman föredrog styrelsens ekonomiska redovisning.

10 Föredragning av revisionsberättelsen.                                                                                              Mats Granwald fördrog revisionsberättelsen.

11 Fastställande av resultat- och balansräkning.                                                                  Resultat- och balansräkning godkändes.

12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.                                                                                   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

13 Val av ordförande på ett år.                                                                                                        Tullan Kalström omvaldes.

14 Val av styrelseledamöter på en tid av två år.                                                                           Anders Olsson, Lars Tofftén och Björn Broman omvaldes.

15 Val av styrelsesuppleanter på en tid av 2 år.                                                                             Omval av Sara Sjögren, fyllnadsval 1år på Anna Ekeroth.

16 Val av två revisorer på ett år.                                                                                                           Mats Granwald och Petra Gillerfors omvaldes.

17 Val av revisorssuppleanter på en tid av ett år.                                                                        Anders Ahlin och Håkan Olofsson omvaldes.

18 Val av ombud och ersättare till Gotlands hembygdsförbund.                                 Styrelsen får i uppdrag att utse ombud.

19 Val av kommittéer:                                                                                                                           Till festkommittén omvaldes Ulf och Kerstin Sjögren, Jörgen Lund, Mats Granwald, Anders och Ann-Britt Olsson, Thor-Björn och Marianne Möllerström, Göran Löthberg och nyval på Lena Löthberg.

Till studiekommittén omvaldes Tullan Kalström och Kjell Pettersson, två platser vakanta.

Till ängskommittén omvaldes Ulf Sjögren (sammankallande) Mats Granwald och Håkan Olofsson.

20 Val av 3 ledamöter till valberedningen.                                                                              Kerstin Sjögren och Anders Ahlin omvaldes. Den tredje platsen vakant.

21 Fastställande av årsavgiften.                                                                                                  Årsavgiften fastställdes till 150 kr per familj och en höjning till 75 kr för enskild. Endast barn under 18 år ingår i familjeavgiften. Samtliga personer som betalar in årsavgiften måste skriva respektive namn, detta för att förenkla för kassören.

22 Behandling av inlämnade motioner.                                                                                        Inga motioner inlämnade.

23 Behandling av styrelsens förslag.                                                                                                    Inga förslag.

24 Anmälan om verksamhetsplan 2016- 2017.                                                                              Tullan föredrog verksamhetsplanen som godkändes.

25 Övriga ärenden.                                                                                                         Festkommittén får i uppdrag av årsmötet att komma fram till något som ersättning för grillfesten som varit i Ann-Sofies och Stures maskinhall under en lång tidsperiod.

26 Mötets avslutande.                                                                                                           Ordförande Tullan Kalström förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Därefter serverades smörgåstårta, dricka och kaffe med kaka. Berit Nicklasson Weber berättade om Charlotta Björkqvists dagbok, född Wallin vid Myre i Mästerby.

Dag som ovan.

 

 

 

Göran Löthberg.                                Marianne Möllerström                       Lennart Magnusson.

Sekreterare.                                               Justerare:                                          Justerare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser