Stadgar

MÄSTERBY HEMBYGDSFÖRENING
STADGAR

§ 1 UPPGIFT
Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.
Föreningen vill nå detta syfte bl a genom:
att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner
att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering
att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid
att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet, samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia
att med hänsyn till ovanstående bedriva verksamhet bland bygdens ungdom
Föreningen skall vara ansluten till Gotlands Hembygdsförbund
§ 2 MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER
Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger avgift, som fastställes av årsmötet
Föreningar i bygden kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mor årlig avgift, som fastställes av årsmötet. Sådan förening äger en röst vid årsmötet.
Personer, som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen kallas till hedersledamöter
§ 3 ORGANISATION
Föreningens verksamhet utövas genom
Föreningsmöten, varav ett årsmöte
Styrelse, sju ledamöter, två suppleanter
Föreningsmöten
§ 4 FÖRENINGSMÖTEN
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålles senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna senast en vecka före mötet. Varje medlem äger en röst
Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
§ 1 val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 2 fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
§ 3 val av två justeringsmän
§ 4 styrelseberättelse
§ 5 revisionsberättelse
§ 6 fråga om ansvarsfrihet
§ 7 val av ordförande för kommande verksamhetsår
§ 8 val av tre styrelseledamöter för en tid av två år val av en styrelsesuppleant för en tid av ett år
§ 9 val av två revisorer och två ersättare för dessa
§ 10 val av två ombud till Gotlands Hembygdsförbund
§ 11 val av tre ledamöter i valberedning
§ 12 fastställande av årsavgift
§ 13 behandling av styrelsens förslag
§ 14 behandling av motioner, som skall inlämnas till styrelsen minst två veckor före årsmötet
§ 15 övriga frågor

§ 5 STYRELSE
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju ledamöter och två suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsens uppgift är
att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör och erforderliga funktionärer
att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut
att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper
att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet
att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena
att arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 1
§ 6 RÄKENSKAPER OCH VERKSAMHETSÅR
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte t o m nästkommande årsmöte.
§ 7 STADGEÄNDRING
Ändring Av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet.
§ 8 UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdes av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till Gotlands Hembygdsförbund, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.
Ovanstående stadgar är fastställda och antagna vid Mästerby Hembygdsförenings konstituerande årsmöte 1983 02 06

Allan Lingström , ordförande Henry Olsson, vice ordförande
Lotta Holmberg, sekreterare Kjell Pettersson,  kassör

Annonser