Stadgar Mästerby Hembygdsförening

MÄSTERBY HEMBYGDSFÖRENING

STADGAR

§ 1                ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte b l a genom:

att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner

att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering

att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid

att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet, samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling

att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia

att med hänsyn till ovanstående bedriva verksamhet bland bygdens ungdom

Föreningen skall vara ansluten till Gotlands Hembygdsförbund

§  2               MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER

Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger avgift, som fastställes av årsmötet

Föreningar i bygden kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot årlig avgift, som fastställes av årsmötet. Sådan förening äger en röst vid årsmötet.

Personer, som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen kallas till hedersledamöter

§ 3                ORGANISATION

Föreningens verksamhet utövas genom                                                                                                 

Föreningsmöten, varav ett årsmöte                                                                                      Styrelse, minst fem ledamöter, minst en suppleant

§ 4                FÖRENINGSMÖTEN

Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålles senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna senast två veckor före mötet. Varje medlem äger en röst.                                                                                            Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

§  1                      val av ordförande och sekreterare för mötet

§  2                      val av två justeringsmän

§  3                      fastställande av röstlängd

§  4                      fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

§  5                      fastställande av dagordning

§  6                      styrelsens årsberättelse

§  7                      revisorernas berättelse

§  8                      fastställande av resultat och balansräkning

§  9                      fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10                     val av ordförande för kommande verksamhetsår

§ 11                     val av minst hälften av styrelseledamöterna för en tid av två år                        val av en styrelsesuppleant för en tid av två år

§ 12                     val av två revisorer på ett år och en ersättare för dessa

§ 13                     val av ombud till Gotlands Hembygdsförbund

§ 14                     val av tre ledamöter i valberedningen

§ 15                     fastställande av årsavgift för nästkommande år

§ 16                     fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

§ 17                     behandling av styrelsens förslag

§ 18                     behandling av inkommande motioner, som skall vara inlämnade      till  styrelsen minst sex veckor före årsmötet

§ 19                     övriga frågor

§ 5                STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem ledamöter och minst en suppleant. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsens uppgift är

att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och erforderliga funktionärer och inom sig utse firmatecknare

att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut

att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper

att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet

att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena

att arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 1

§ 6                RÄKENSKAPER OCH VERKSAMHETSÅR

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte t o m nästkommande årsmöte.

§ 7                STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet.

§ 8                UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till Gotlands Hembygdsförbund, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.

Ovanstående stadgar är fastställda och antagna vid Mästerby Hembygdsförenings konstituerande årsmöte 1983 02 06

Allan Lingström , ordförande                                                                                   HenryOlsson , viceordförande                                                                                                                                                                                                                                             

Lotta Holmberg, sekreterare                                                                                            KjellPettersson, kassör                                                                                                                   

Reviderade och antagna vid årsmötet 2013 och årsmötet 2014.

Tullan Kalström                                                                                    Anders Olsson

ordförande                                                                                             vice ordförande

Göran Löthberg                                                                                    Björn Broman

Sekreterare                                                                                          kassör

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s