Mästerby Änge

 

logga LeaderFöreningen har fått projektstöd  kallad lokalt ledd utveckling från Jordbruksverket och LEADER GUTE.

Projektet gäller upprustning och breddning med barkflis av stig i orörd skog samt byte av trodertunen på båda sidor av entrén till änget. Barken ligger redan på plats på stigen och tunen är påbörjad men byggs färdig först våren 2019. Barken spreds ut tack vare flitiga föreningsmedlemmar och tunen byggs av organisationen Skog&Miljö.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Protokoll årsmöte 2018 03 11

 

Årsmöte Mästerby Hembygdsförening 2018-03- 11

Mötet hölls i gamla skolan i Mästerby. 32 personer deltog under årsmötet där hembygdsföreningen bjöd på smörgåstårta, kaffe och kaka.

 • 1 Mötets öppnande

Tullan Kalström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 • 2 Val av ordförande för mötet

Tullan Kalström valdes till mötesordförande.

 

 • 3 Val av sekreterare för mötet

Anna Ekeroth valdes till sekreterare för mötet.

 • 4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Frode Falkenhaug och Lena Löthberg valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare

 • 5 Fastställande av röstlängd

Björn Broman rapporterade att många inte betalat medlemsavgiften för 2017 och att det därför är svårt med röstlängden. Tullan och Björn har koll på röstlängden i ”sina huvuden”.

 • 6 Fråga om mötet är stadegeenligt utlyst

Medlemmarna konstaterade att mötet var stadgeenligt utlöst.

 • 7 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

 • 8 Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser

Tullan läste styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser

 • 9 Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2018

Björn redovisade ekonomin som gått ovanligt bra tack vare att föreningen under året har flera olika inkomster. Vi har:

 • Fått 10 000 kronor i betalning från Medeltidsveckan för 2016 års deltagande.
 • Sålt mycket tjära
 • Arrangerat konsert med Smaklösa
 • Fått verksamhetsstöd för barnaktiviteter från Kultur och fritid
 • Fått jordbruksstödet för 2016 och 2017 utbetalt under året
 • Arrangerat sommarpub som gick ca 1500 kronor plus
 • Arrangerat Medeltidsdagen 2017

Konsultarvoden i samband med ansökan om jordbruksstöd och ängsvård är två poster som inverkat negativt på kassan.

Föreningens ekonomi har varit god detta år men vi kan inte räkna med lika mycket intäkter varje år.

Balansrapporten visar på ett överskott på cirka 55 000 kronor 2017. Vi har några skulder kvar att betala. 9 000 kronor ska betalas till projektet 1361, vi ska även ge Banda varpaklubb sin del av ängsstödet.

Tryck av häftet till museet har inneburit utgifter detta år men föreningen hoppas att inkomsterna från försäljningen av häftet ska täcka utgifterna för tryck på sikt.

Föreningen behöver bli bättre på att driva in medlemsavgifter.

 •  10 föredrag av revisionsberättelsen

Ingen av revisorerna var på plats så Tullan läste upp revisionsberättelsen.

 • 11 fastställande av resultat- och balansrapporter

Resultat- och balansrapporter fastställdes.

 

 • 12 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2017.

 • 13 Anmälan om verksamhetsplan 2018 2019

Tullan läste verksamhetsplanen för 2018-2019

Tullan upplyste även om att det är fyra nyinflyttade som ännu inte välkomnats med den sedvanliga växten i inflyttningspresent.

 • 14 Anmälan om budget för 2018

Björn presenterade resultatbudgeten. Reparationen av bulhuset i änget väntas vara en betydande utgift.

Om vi får Leader-pengar till nya spångar och tun till änget så måste föreningen själv gå in med 20 procent av summan.

 • 15 Val av ordförande på 1 år (nuvarande Tullan Kalström)

Valberedningen föreslog Anders Ahlin som ny ordförande. Anders Ahlin valdes till ny ordförande.

 • 16 Val av styrelseledamöter på två år. (I tur att avgå Björn Broman, Lars Tofftén, Anders Olsson)

Valberedningens förslag: Björn Broman väljs om till styrelseledamot på två år. Lars Tofftén ersätts av Torbjörn Möllerström. Anders Olsson väljs om.

Björn Broman, Torbjörn Möllerström och Anders Olsson valdes till styrelseledamöter på två år.

 • 17 Val av styrelsesuppleanter på två år (nuvarande Hillevi Knutas och Göran Löthberg)

Hillevi Knutas och Göran Löthberg avgår.

Cecilia Ahnlund Landstedt valdes in som suppleant på två år. Petra Gillerfors valdes till suppleant på 1 år.

 • 18 Val av två revisorer på 1 år (nuvarande Mats Granwald och Petra Gillerfors)

Mats Granwald valdes om till revisor på 1 år. Håkan Olofsson valdes till revisor på 1 år.

 • 19 Val av två revisorsuppleanter på 1 år (nuvarande Anders Ahlin och Håkan Olofsson)

Göran Löthberg och Lennart Magnusson valdes till nya revisorsuppleanter.

 • 20 Val av ombud och ersättare till Gotlands hembygdsförbunds årsmöte

Lämnades till beslut av styrelsen

 • 21 Val av kommittéer

Festkommitté:

Samtliga valdes om och Anders Davidsson valdes in i festkommittén som nu består av:

Ulf och Kerstin Sjögren, Mats Granwald, Ann-Britt och Anders Olsson, Lena och Göran Löthberg, Marianne och Tobbe Möllerström samt Anders Davidsson.

Studiekommittén

Kjell Pettersson och Tullan Kalström valdes om. Therese Sjögren valdes in.

Ängskommittén

Ulf Sjögren (sammankallande), Mats Granwald och Håkan Olofsson valdes om.

 • 22 Val av ledamöter till valberedningen på ett år, samt sammankallande

Kerstin Sjögren och Lena Löthberg valdes till ledamöter på ett år.

 • 23 Fastställande av årsavgift för 2019

Familj inklusive barn under 18 år 150 kronor, enskild 75 kronor.

 

 • 24 Behandling av inlämnade motioner

Inga motioner har lämnats in

 

 • 25 Behandling av styrelsens förslag

Inga övriga förslag

 • 26 Övriga ärenden

1361

Allan Lingström pratade om projektet 1361. Ny arkeologisk undersökning kommer att inledas under vecka 15, den 9 april. Fyra arkeologer kommer att undersöka Fjäle myr.

Resultaten av tidigare undersökningar har varit bra, hittills har 46 pilspetsar hittats och totalt 358 fynd har gjorts.

Sedan 2006 har arkeologiska undersökningar gjorts varje år förutom ett.

DBV och Gotlands Gille är välvilliga gentemot projektet även ekonomiskt. Dock är det svårt att få tag på kunniga arkeologer.

En donation på 9 000 kronor från en besökare ska överföras från Hembygdsföreningen till projektet 1361.

Bastun

Mästerby hembygdsförening har lagt undan 10 000 kronor som ska gå till bastun i Mästerby och den nya infiltrationsbrunnen där.

Arv

Fotografen Rune Lindahl har testamenterat sina fotoalbum till föreningen.

Tullan har hämtat albumen som nu ligger i gamla skolan. Diabilderna som vi vet finns har vi dock inte fått då hans släktingar inte visste var de var.

Avtackning

Tullan delade ut blommor till Lars Tofftén och Göran Löthberg som lämnar styrelsen. Även Björn Broman som slutar som kassör fick blommor.

Även Tullan som avgår som ordförande tackades med blommor för sin insats som hängiven och engagerad ordförande i nio år.

Tullan tackade för nio fantastiska år och förklarade mötet avslutat.

Efter mötet höll Frode Falkenhaug en föreläsning med titeln Perspektiv på tjära.

Tullan lämnade över ordförandeklubban till nye ordföranden Anders Ahlin.

Dag som ovan

Ordförande:                                                            Sekreterare:

Tullan Kalström                                                    Anna Ekeroth

Justerare:

Lena Löthberg

Justerare:

Frode Falkenhaug

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte 2018 03 11

Välkomna till Mästerby Hembygdsförenings årsmöte 2018 söndagen 11 mars. I Mästerby församlingshem kl 16 00.

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga från kl 1500.

Frode Falkenhaug berättar: Perspektiv på tjära

Vi bjuder på smörgåstårta. kaffe och kaka.

Medlemsavgift 2018:                                                                                                                              150 kr/familj, 75 kr enskild

Bankgiro: 5676-9094

 

 

 

Välkomna till hembygdsföreningens årsmöte söndagen 19 mars i Mästerby församlingshem kl 17 00.
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga från kl 16 00.
Vi bjuder på smörgåstårta, dricka, kaffe och kaka.
Efter förhandlingarna:
Jakten på avrättningsplatsen i Ajmunds!
Arkeolog Per Widerström berättar.

Medlemsavgift 2017:
150 kr/familj, 75 kr enskild.
Bankgiro: 5676-9094

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

 SLÅTTER I PRÄSTÄNGET MÅ 18/7 kl 17 30

Lieslåtter runt träd och buskar. Räfsning av gräset till öppna patser. Räfsor och liar finns att låna. Hembygdsföreningen bjuder på kaffe och kaka, smörgås och dricka.

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

 

VÅRENS AKTIVITETER 2016:

 21 april kl 17 00                                                                                                                    

Fagning i änget, föreningsmedlemmar och andra hjälpsamma välkomna.

Föreningen bjuder på grillad korv, dricka och kaffe.

Suderviljan fagar 15, 19, 20, 22, 25 27 och 29 april.

Välkomna att delta även då.

30 april

Valborgsmässofirande  kl 20 00

Då tänder vi brasan i Stures och Ann-Sofies änge. Tal och sång vid elden

Samkväm i församlingshemmet. Landgång, öl, kaffe och tårta 50:-

Vi bjuder på Lenas ”macka i järnet” (varm smörgås) till barnen.

Anmälan till Torbjörn och Marianne 26 71 10, 072 858 94 49, senast den24/4.

11 maj kl 18 00

Medeltidsdagen i änget

Vi träffas i änget för att planera medeltidsdagen torsdagen 11 augusti då Battle of Wisby kommer hit. Alla välkomna!

 Mästerby Museum öppet varje lö, sö juni, juli, aug 13 00 – 16 00.

Utställning, lokala produkter, kaffeservering.

Boulespel och kubb för hågade varje lördag i maj mellan kl 16 00 – 18 00. Klot finns att låna Tel: 26 71 29,  070 916 82 19

 V Ä L K O M N A  AT T  D E L T A  I  A K T I V I T E T E R N A !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

                   INBJUDAN                                                                                                                                                             till

Mästerby Hembygdsförenings

                     ÅRSMÖTE

i

Församlingshemmet, Mästerby

Tisdagen 22 mars 2016 kl 19 00

 Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga från kl 18 00                                         i församlingshemmet.

Vi bjuder på smörgåstårta, dricka,kaffe och kaka

Efter förhandlingarna :

Berit Niklasson Weber berättar om Charlotta Björkqvist, född Wallin vid Myre i Mästerby.

H J Ä R T L I G T  V Ä L K O M N A !

 Medlemsavgift 2016 : 150 kr/familj (  barn upp till 18 år )

                                          50 kr/enskild                   Bankgiro: 5676-9094

OBS!!Glöm inte uppge namn vid inbetalning.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

PUBAFTON 20 NOVEMBER

SOCKENPUB

i Mästerby församlingshem

Fredagen 20 november kl 18 30

Mat, kaffe, te och kaka

Öl, vin och alkoholfri dryck

Kontanter eller SWISH

Öppen scen!

Kan du spela och/eller sjunga? Kom och spela på vår öppna scen!

VARMT VÄLKOMNA!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Mjölnarfamiljen vid Kahlsåkerskvarn i Klinte

Följ familjen Björkqvists liv i Klintes stora kvarn för 100 år sedan. På ett gripande sätt berättas om arbetet, sorgerna och glädjen. Livet med läseriet, barnadödligheten, plikterna, stora kvarnbranden, tuberkulosen och lockelsen till Amerika. Skildringar från barndomen vid Myre i Mästerby, första bostaden vid VästerVäte, kvarnlivet vid Kahlsåker i Klinte och flytten till Hexarfe i Buttle.

Nyutkommen bok

”Charlotta Björkqvists dagbok”

Klinte bibliotek torsdag 29 oktober

Kl 19:00

VÄLKOMNA

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Medeltidsdag i Mästerby

Välkomna på medeltidsdag i Mästerby änge 6/8 2015

Marknad.                                                                                                                                                  Grillat lammkött med tillbehör.                                                      Kaffeservering.                                                                                    Ponnyridning.                                                                                                                               Föreläsning av Torsten Svensson : De gotländska kyrkorna under medeltiden.                                                                                                                                          Berättelser om slaget i Mästerby.                                                                                                                                       Vad hände sedan?                                                                                                                 Slagfältsvandring ( 60 kr ) Samling 15 30 vid entrén.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Midsommarfirande i Mästerby Änge

Så går vi runt en midsommarstång...                                                             Midsommarafton kl 13 30.                                                                                                       Dans kring midsommarstången.

Spelmän från Sudrets Spelmanslag.                                                                                               Gutniska  lekar                                                                                                                                                                Glass till barnen.                                                                                                                                 Medtag blommor och kaffekorg.

Välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vårens aktiviteter

MÄSTERBY HEMBYGDSFÖRENING

VÅRENS AKTIVITETER 2015:  OBS!!!!                               Sojdet i Ajmunds tänds på onsdag kväll 13 maj kl 20 00.

 

23 april kl 17 00 ( vid regn 28 april )

Fagning i änget, föreningsmedlemmar och andra hjälpsamma välkomna.

Föreningen bjuder på smörgås, dricka och kaffe. Suderviljan fagar v 17 och 18.

30 april

Valborgsmässofirande kl 20 00

Då tänder vi brasan i Stures och Ann-Sofies änge. Tal och sång vid elden

Samkväm i församlingshemmet. Landgång, öl, kaffe och kaka 70:-

Varmkorv, läsk och kaka 30:- Anmälan till Göran Löthberg: 26 71 71, 073 980 46 57

14 maj kl 20 00

Sojdetändning

Vi tänder Sojden i Ajmunds för andra gången. Välkomna att vara med vid tändningen. Vill du hjälpa till kontakta Göran L.

 22 maj kl 18 00 ( puben öppnar 19 00 )

Pubafton med boule, kubb, fotboll och annan lek.

Välkomna på pubafton i och/utanför församlingshemmet i Mästerby. Boulespel, mat och dryck. Ta med barnen. Vi inviger den nya lekställningenMästerby Museum öppet varje lö, sö juni, juli, aug 13 00 – 16 00.

Utställning, lokala produkter, kaffeservering.

Boulespel, kubb för hågade varje lördag i maj mellan kl 16 00 – 18 00. Klot finns att låna Tel: 26 71 29.  070 916 82 19

 V Ä L K O M N A AT T D E L T A I A K T I V I T E T E R N A !

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar